Stif­ter


Durch ihre Unter­stüt­zung haben die Stif­ter maß­geb­lich dazu bei­getra­gen, unse­re Gemein­schaft zu stär­ken und zahl­rei­che Pro­jek­te und Initia­ti­ven umzu­set­zen. Wir sind zutiefst dank­bar für ihr Enga­ge­ment und ihre finan­zi­el­le Unter­stüt­zung, die es uns ermög­li­chen, das Leben in Bad Bent­heim nach­hal­tig wei­ter zu ver­bes­sern.

  • Bernd Aal­ken
  • Wolf­gang Aink
  • Fia Becker
  • Lydia Ber­ni­na
  • Dr. Hans-Georg Bel­ka
  • S.D. Erb­prinz Carl Fer­di­nand zu Bent­heim und Stein­furt
  • Joa­chim Ber­ends
  • Ingrid Ber­ke­mey­er
  • Bir­git Blu­me
  • Dr. Jür­gen Blu­me
  • Dr. Hel­mut Bock
  • Mar­tha Bor­witz­ki
  • Lud­ger Brüf­fer, RWE
  • Gerd Bruns
  • Dr. Jür­gen Deil­mann
  • Dr. Claus Die­kel
  • Bernd Engels
  • Sus­ka Fründt-Ahrens
  • Tho­mas Fründt
  • Hart­mut Gies­ecke von Bergh, Mar­tin-Luther-Gemein­de Bad Bent­heim
  • Bern­hard Gees­ken
  • Johan­nes Groß­feld
  • Chris­toph Gru­ne­wald
  • Inge Hase­b­rock
  • Bernd Hag­may­er
  • Chris­ti­an Hel­len­doorn
  • Dr. Kai Hel­len­doorn
  • Ste­phan Hel­mold
  • Dr. Frans Hen­ne­kens
  • Dr. Micha­el Hoff­mann
  • Bern­hard Hofste
  • Ger­hard Hus­mann
  • Heinz-Gerd Jür­ri­ens
  • Eri­ka Kamp
  • Moni­ka Kap­pel­hoff
  • Elke Kar­kos­sa
  • Juli­et­ta Kar­kos­sa
  • Ute Kint­scher
  • Mari­an­ne Klapheck
  • Gerold Kolk
  • Dr. Rena­te Küh­ne
  • Man­ja Kuhr
  • Kon­rad Lip­pok
  • Are­nd Löd­den
  • Bar­ba­ra Lüüs
  • Karin Maschmei­er
  • Man­fred Mog­gert-Kem­per
  • Hei­ner Monn­inkhoff
  • Dr. Horst Otto Mül­ler
  • Hel­ga Nacken
  • Gabrie­le Net­kow­ski
  • Ralf Nib­brig
  • Wil­ly Johan­na Nib­brig
  • Ingrid Nie­haus
  • Ernst-Die­ter Oeh­ler
  • OLB: Fre­dy Fri­cke, Alfred Rott
  • Karin Olt­manns
  • Dr. Bernd Ortl­off
  • Frie­del Oster­mann
  • Dr. Vol­ker Pan­nen
  • Her­mann Peri­ck
  • Jür­gen Pier­zi­na
  • Peter Pil­le
  • Lui­se Pil­le-Ben­der
  • Dr. Her­bert Rau­ter
  • Jür­gen Rehkop
  • Ursu­la Rehkop
  • Otto Richelm­ann
  • Dr. Ange­li­ka Rieck­e­heer
  • Dr. Bernd Rieck­e­heer
  • Hel­mut Ries­ten­patt
  • Dr. Alfred Röt­ting
  • Johan­nes G. San­ders
  • Rolf Sawatz­ki
  • Bern­hard Schmid
  • Han­na Schmid
  • Dr. Rüdi­ger Schmidt-Ben­dun
  • Eri­ka Schnei­der
  • Wil­ma Schüt­te
  • Fer­di­nand Schwank
  • Karin Ski­ba
  • Ulri­ke Som­berg
  • Dr. Carin Stader-Deters
  • Heinz Steen­weg
  • Klaus Tau­be
  • Doris ten Brink
  • Dr. Cars­ten ten Brink
  • Dr. Her­mann-Josef Veen­ker
  • Graf­schaf­ter Volks­bank eG
  • Her­mann Vos
  • Johan­na Vos
  • Peter Wier­ing
  • Horst Wink­ler

11 wei­te­re Stif­ter möch­ten nicht, dass ihr Name auf der Web­site erscheint.