Repli­ca van het Bata­via­por­taal


His­to­risch voor­beeld en kolo­nia­le geschie­de­nis

In 1628 werd in Ams­ter­dam een zan­ds­te­nen por­taal in besteld, dat al na drie maan­den naar Oost-Indië werd ver­scheept. Het was bestemd voor de ves­t­ing Bata­via op Java, waar het zou wor­den gebruikt als decor voor de zee­waarts gerich­te toe­gangs­po­ort. Bata­via werd in 1619 gebouwd door de Ver­enig­de Oost­in­di­sche Com­pa­gnie (VOC) onder gou­ver­neur-gener­aal Jan Pie­ters­zoon Coen. Zo creëer­de hij de hoof­dstad van Neder­lands-Indië voor de VOC, die de belan­gri­jks­te pij­ler van de VOC in Azië werd voor mili­taire ope­ra­ties en han­del. De stad was gebouwd op de ruï­nes van Jay­a­kar­ta. De VOC had eer­der een con­flict uit­gel­okt met de loka­le macht­heb­bers om Jay­a­kar­ta te ver­nie­ti­gen en daar het nieu­we hoofdkwar­tier te bou­wen. Coen liet ver­vol­gens alle als Java­ans omsch­re­ven men­sen ver­drij­ven en bouw­de meteen een ves­t­ing en een gep­lan­de stad naar Neder­lands model. Meer dan de helft van de bevol­king van Bata­via bestond in die tijd uit tot slaaf gema­ak­ten, plus arbei­ders uit de Moluk­ken en Bali, Chi­ne­se han­dela­ren en een klei­ne Neder­land­se eli­te. De VOC pro­be­er­de haar posi­tie in de regio te con­so­li­de­ren en breid­de de  mili­taire instal­la­ties van Bata­via steeds ver­der uit. In dit kader werd het zan­ds­te­nen por­taal voor het fort besteld. Het was bed­oeld om de ver­meen­de cul­tur­e­le en mili­taire domi­nan­tie van de Neder­land­ers te sym­bo­li­se­ren. 

Het is bewe­zen dat de zan­ds­teen voor het por­taal afkoms­tig is uit het graafschap Bent­heim. Het werd bewerkt door steen­hou­wers in Ams­ter­dam en ver­vol­gens gela­den op het VOC-schip “Bata­via”, dat in 1628 ver­trok. Al in die tijd was er een leven­dig scheep­vaart­ver­ke­er van de VOC naar Oost-Indië, waar­bij veel van de matro­zen en sol­da­ten aan boord van de sche­pen ook uit het graafschap Bent­heim en de omlig­gen­de stre­ken kwa­men. Voor deze men­sen was de VOC mee­s­tal de poort naar de wereld. Men­sen uit alle lagen van de bevol­king wer­den door de VOC inge­hu­urd. Dit getu­igt ook van de inter­na­tio­na­le net­werk­vor­ming van de VOC. Op deze manier wist ze haar han­dels­rou­tes in stand te hou­den. In 1629 liep het schip “Bata­via”  voor de kust van Aus­tra­lië aan de grond en zonk. Hier­door heeft het por­taal nooit de beoog­de bestem­ming, Bata­via, bereikt. 

De geschie­de­nis van dit bouw­werk is, naast ande­re belan­gri­jke aspec­ten, ook bed­oeld om een kri­tisch onderz­oek naar onder­druk­king en uit­bui­ting aan te moe­di­gen. Tege­li­jker­tijd is het bed­oeld als een “sterk sym­bool van begrip tus­sen men­sen met ver­schil­len­de cul­tur­e­le ach­ter­gronden”.  (Citaat uit de begroe­ting van de Indo­ne­si­sche ambassa­de bij de ope­ning van het por­taal).